<< กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี>>
ลำดับ
เรื่อง
จัดทำโดย
ตำแหน่ง
นางศิริพร บุญมาสอน
ครู ค.ศ.3
นางศิริพร บุญมาสอน
ครู ค.ศ.3
นางศิริพร บุญมาสอน
ครู ค.ศ.3
นางสาวศิริกุล เก่าราชการ
ครู ค.ศ.2
นายนิกูล เปียมาลย์
ครู ค.ศ.3
นางจิตติมา เปียมาลย์
ครู ค.ศ.3
นางฉลอง ลี้ตระกูล
ครู ค.ศ.2
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ต.ถ้าระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110