<< กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี>>
ลำดับ
เรื่อง
จัดทำโดย
ตำแหน่ง
นางศิริพร บุญมาสอน
ครู ค.ศ.3
นางศิริพร บุญมาสอน
ครู ค.ศ.3
นางศิริพร บุญมาสอน
ครู ค.ศ.3
นางสาวศิริกุล เก่าราชการ
ครู ค.ศ.1
นางสาวสาวิตรี คำจุล
ครู ค.ศ.1
นางสาวสาวิตรี คำจุล
ครู ค.ศ.1
นายนิกูล เปียมาลย์
ครู ค.ศ.2
นางจิตติมา เปียมาลย์
ครู ค.ศ.2
นางฉลอง ลี้ตระกูล
ครู ค.ศ.2
นางสาวสาวิตรี คำจุล
ครู ค.ศ.1
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ต.ถ้าระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110