...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
 
สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
 
 
นางนวลจันทร์ ถาวร
ครู คศ.3
ประธานกลุ่มสาระภาษาไทย
 
......................
 
 
 
นายปรีดา นิลรัตน์
ครู คศ.2
นางวชิรารัตน์ เจริญสุข
ครู คศ.2
นายพีรพงษ์ เจริญศิลป์
ครู คศ.2
 
 
 
 
นางสาวสุกัญญา ถาวร
ครู คศ. 3
นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม
ครูผู้ช่วย
บรรณารักษ์
นางสาวพวงเพ็ญ แพรแก้ว
ครูผู้ช่วย
 
......................
......................

......................................................................................................................................