กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล กลุ่มสาระ
1 นางสาวฐานิตา บุญธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2 นางสาวสุดสายใจ อินกรัด สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 นางวชิราภรณ์ วงศ์รัตน์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4 นายพสิษฐ์ มีศรีสวัสดิ์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5 นางกชกร แก่นจันทร์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6 นางรุจิรา อุ่นกาศ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7 นางสาวอัจจิมา ด้วงฟู สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
8 นางสาวปิยดา กาศบำรุง สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9 นางสาวนิยมรัตน์ คล้ายปาน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
10 นางสาวพัชราภรณ์ ฟุ่มเฟือย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
11 นางสาวนุชฑพร ผลพระ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
12 นางสาวชุติมา  วงษ์เขียด สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
13 นางสาวกิตติมา  ฟักทอง สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14 นางสาวยุพาวดี  เมฆพินธุ์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : [email protected]

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates