กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มสาระ
1 นางศิริพร มั่นเกษตรกิจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
2 นางสาวณฤดี สีทับทิม สาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
3 นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน สาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
4 นางจุฑารัตน์ ใจหงอก สาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
5 นางจิตรานนท์ อินทพงษ์ สาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
6 นางสาวปิยะสรวง กุลมาลา สาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
7 นางสาวณิชาดา ศิริวัฒน์ สาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
8 นายอนุชิต อินทเสน สาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
9 นางสาวสมหญิง บดีรัฐ สาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
10 นางสาววิยะดา อินทพงษ์ สาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
11 นางสาวกมลวรรณ สังคง สาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
12 นางสาวบงกชกร มาศธนานันต์ สาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
13 นายสุปัญญา สงวนทรัพย์ สาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
14 นางสาวณัฐชนันท์พร ทิพมนต์ สาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
15 นางสาวปภาวดี  เสือสูงเนิน สาระการเรียนรู้ต่างประเทศ

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : [email protected]

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates