วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กล่าวต้อนรับ นางสาวสไบทิพย์ พะยอม ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และสภานักเรียน โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานสภานักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 มีรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร พร้อมคณะวิทยากร ครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร กล่าวว่าตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ขอบเขตความร่วมมือ ข้อที่ 2 ทั้งสองฝ่ายตกลงทำโครงการวิชาการร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึง เดือนมกราคม 2567
 
 
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะกระบวนการและเทคนิควิธีการเรียนทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนได้รู้จักคิด และมีความคิดสร้างสรรค์ในทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ตามข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตจังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566 มีคณะวิทยากร ประกอบด้วยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. สาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation :
CPR) และการปฐมพยาบาลเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ
2. ชีววิทยา เรื่อง เทคนิคปฏิบัติการ เรื่องเนื้อเยื่อพืช (Lab cross section)
3. คณิตศาสตร์ เรื่อง เกมคณิตศาสตร์
 
 

 
วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ในการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะสี แดงดำเกมส์ ประจำปี 2566 ที่ผ่านมา
เพื่อยกย่องและชื่นชมนักเรียนที่มีทักษะทางด้านกีฬาที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในแต่ละกีฬาประเภทต่าง ๆ มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี ณ โดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

 
วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2566 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพื่อหารือข้อราชการสำคัญ แนวทางในการพัฒนาการศึกษาต่อไป
 
 
 
 
 

 
 
วันที่ 8 ธันวาคม 2566 จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมแก่นักเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB DIGITAL SCHOOL BANG) ระหว่าง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กับ ธนาคารออมสิน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
มี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมนายสิทธิโชค พะโยม ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นายวิษณุพร อินทพงษ์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นางบุญเรือง วังคะออม รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 7 นางสาวยุพา เนียมนิ่ม ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาพรานกระต่าย คณะผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และสภานักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมเป็นสักขีพยาน
 
 
 
 
และธนาคารออมสินได้มอบทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการจัดจัดตั้งธนาคารโรงเรียน และทุนประเดิม 20,000 บาท แก่โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมกันนี้ ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดที่ทำการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB DIGITAL SCHOOL BANG) ณ สำนักงานธนาคารโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : [email protected]

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates