เมื่อระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาเสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-ยุวกาชาด โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอย่างหลากหาย อาทิ การอยู่ค่ายพักแรม การเดินทางไกล กิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมฐานผจญภัย ที่ทุกกิจกรรมล้วนสร้างความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นเยาวชนของชาติที่สมบูรณ์
กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีเจตนารมณ์ความมุ่งมั่น ที่มุ่งเน้นในเรื่องของระเบียบและวินัยที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจและพื้นฐานของธรรมชาติในตัวบุคคล โดยใช้วิธีการหรือกระบวนการทางลูกเสือโดยเฉพาะกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะเป็นการสร้างเสริมให้สมาชิกได้ฝึกฝนให้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันได้มีโอกาสคิดและลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมดีงามเพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไป...

 

 


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมกับโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการทดสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำทีมโดย รศ.ดร.ปรีชา ปัญญา พร้อมด้วยคณาจารย์จากโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งมีกิจกรรมการติวเสริมสร้างความรู้ในวิชาเคมีเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษาในอนาคต

 

 

 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย เป็นประธานเปิดโครงการคนพรานต๋าย ห่างไกลเอดส์ ประจำปี 2562 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 300 คน ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา การดูแลสุขอนามัย และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การท้องไม่พร้อมและเอดส์แก่เด็กนักเรียน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลพรานกระต่ายมามอบความรู้ให้กับนักเรียน

 

 


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 47 ชนัญธญาธีมานุสรณ์ ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งมีกิจกรรมที่แสดงถึงความรักความผูกพันระหว่างครู นักเรียนและโรงเรียน โดยมีพิธีบายศรี ผูกข้อมือ และกราบลาขอพรจากคุณครู โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ออกบริการทางวิชาการจัดกิจกรรรม Roadshow activities at Prankrataipittayakom ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำทีมโดย ดร. กมลวัฒน์ ภูวิชิต พร้อมด้วยนักศึกษา จากโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

ซึ่งมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้เข้าร่วมเพื่อรับความรู้และความสนุกสนาน เช่น กิจกรรม error identification (หลักไวยกรณ์) กิจกรรม vocabulary guessing (ทายคำศัพท์) โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการบริการทางวิชาการให้กับโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

 

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ ดังนั้นนักเรียนจะต้องเรียนรู้และฝึกใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่ว กล้าที่จะพูดและมั่นใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates